مالک خرابه های همجوار سرویسهای بهداشتی پاساژ جواهر کیست؟

  

براساس گزارشهای و اصله از خرابه های هم جوار سرویسهای بهداشتی مجتمع خدماتی و تجاری  جواهر ، وجود انواع میکروبهای کشنده و انواع حشرات موزی و صحنه های دلخراش مشمئز کننده  همه اصناف و کسبه این مجتمع را ناراحت و خشمگین نموده است امید است مالک اصلی این مخروبه احساس مسئو لیت نموده با تدابیر بموقع خود جان انسانهای زیادی را از معرض خطرات حتمی نجات دهد.

چرا کنسرسیوم ساکو به تعهداتش عمل نمی کند .؟؟؟

چرا کنسرسیوم ساکو پس از گذشت ۱۳ سال نمی تواند سند مالکیت مجتمع جواهر را تحویل دهد.؟؟؟؟

 

طرح بهینه سازی وادهای تجاری مجتمع جواهر به بورس ( کیف وکفش و چرم)

 

 

مجتمع خدماتی و تجاری( کیف وکفش و چرم )محل فروشکیف و کفش و چرم اصیل تبریزی

 

 

کسانیکه قصد خرید و یا اجاره از مغازه های مجتمع خدماتی و تجاری ( کیف وکفش وچرم) جواهر را دارند حتما قبل از هرنوع اقدام با مدیریت بهینه سازی مشورت نمایند.

 

لیست تراشکاران و فلزکاران تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تراشکاران و فلزکاران تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

جدید

۱۶ آذر ۱۳۹۸

اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تابلو سازان چوبی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تابلو سازان چوبی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تابلو سازان فلزی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تابلو سازان فلزی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تراشکاری وسوراخکاری شیشه تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تراشکاری وسوراخکاری شیشه تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تریکو دوزان تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تریکو دوزان تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تریکو بافان تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تریکو بافان تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست کارگاههای بازیافت وآسیاب ضایعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست کارگاههای بازیافت وآسیاب ضایعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لیست کارگاههای بازیافت وآسیاب ضایعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید.

لیست کارگاههای بافندگی انواع منصوجات تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست کارگاههای بافندگی انواع منصوجات تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لیست کارگاههای بافندگی انواع منصوجات تبریز همراه با شماره تماس آنان اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید.

لیست کارگاههای برش فلزات تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست کارگاههای برش فلزات تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لیست کارگاههای برش فلزات تبریز همراه با شماره تماس آنان اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید.

آخرین اخبار

لیست تراشکاران و فلزکاران تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تراشکاران و فلزکاران تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

جدید

۱۶ آذر ۱۳۹۸

اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تابلو سازان چوبی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تابلو سازان چوبی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تابلو سازان فلزی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تابلو سازان فلزی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تراشکاری وسوراخکاری شیشه تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تراشکاری وسوراخکاری شیشه تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تریکو دوزان تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تریکو دوزان تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست تریکو بافان تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تریکو بافان تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

 مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید. منبع خبر : www.۱as۱.ir

لیست کارگاههای بازیافت وآسیاب ضایعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست کارگاههای بازیافت وآسیاب ضایعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لیست کارگاههای بازیافت وآسیاب ضایعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید.

لیست کارگاههای بافندگی انواع منصوجات تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست کارگاههای بافندگی انواع منصوجات تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لیست کارگاههای بافندگی انواع منصوجات تبریز همراه با شماره تماس آنان اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید.

لیست کارگاههای برش فلزات تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست کارگاههای برش فلزات تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لیست کارگاههای برش فلزات تبریز همراه با شماره تماس آنان اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد اینجا را کلید نموده واقدام به ثبت آن نمائید.