متن پیش نویس اساسنامه مجتمع خدماتی وتجاری ( کیف وکفش وچرم ) جواهر

هریک از مالکان واحدهای خدماتی و تجاری مجتمع جواهرمیتوانند پس از مطالعه نظرات وپیشنهادات خودرا جهت بررسی و اعمال 

نظر دراختیار هیئت مدیره واحدهای تجاری مجتمع جواهر ( مقام دعوت کننده مجمع عمومی برای انجام انتخابات ) قرار دهند ویا از

طریق همین وب سایت ارسال فرمایند. جهت ارسال نظرات خود اینجا را کلیک کن

 زمان و مکان برگزاری انتخابات هیئت امناء و بازرسین مجتمع جواهر و تصویب اساسنامه 

 

متن پیش نویس اساسنامه : 

 

بسمه تعالی

پیش نویس اساسنامه مجتمع خدماتی و تجاری ( کیف وکفش وچرم ) جواهر

مقدمهاصناف وکسبه مجتمع خدماتی وتجاری ( کیف وکفش و چرم ) جواهربرای مدیریت امورات مجتمع اعم از ( تاسیسات ، موتور خانه ، سیستم سرمایش وگرمایش ، برق وگاز ، تلفن ...... و مدیریت زمان باز و بسته شدن دربها واستفاده بهینه ازمشاعات ودیگراموراتی که ذاتا مرتبط به مجتمع بوده ودر جهت رونق بخشیدن به کسب وکار اصناف موثر باشد با تصویب اساسنامه موضوع را قانونمند می نماید.

فصل اول: کلیات

ماده ۱- نام:  مجتمع خدماتی و تجاری (کیف و کفش و چرم ) جواهر

ماده ۲- حوزه عملیات:  مجتمع خدماتی وتجاری ( کیف وکفش وچرم ) جواهرو کلیه مشاعات و تاسیسات رفاهی ، اجتماعی در محدوده زمین مجتمع می باشد .

ماده۳- فعالیت اقتصادی – فعالیت این مجموعه مدیریتی مطلقا غیرانتفاعی وغیر سیاسی بوده و با حضور کلیه مالکین تشکیل می گردد.

ماده ۴- آدرس مجتمع: آذربایجانشرقی- تبریز ، خیابان دانشسرا جنب درباغمیشه تبریز ، مجتمع  خدماتی وتجاری ( کیف وکفش وچرم ) جواهر می باشد.

ماده ۵- هدف : ایجاد محیط مناسب برای کسب وکار و تجارت در چهار چوب قوانین نظام صنفی با رعایت مقررات اداره اماکن عمومی ناجا -  ارتقاء حسن تفاهم  ، دوستی - رعایت و احترام به حقوق کلیه اصناف وکسبه و مصرف کنندگان - انجام امور رفاهی ، خدماتی ، استفاده بهینه ازمشاعات مطابق با قانون تملک آپارتمانها به بهترین وجه و کمترین هزینه می باشد.

ماده ۶- موضوع : بهینه سازی محیط کاری ، ارتقاء موقعیت تجاری ، جذب برندهای موفق برای سرمایه گزاری و جذب سرمایه گزاران داخلی وخارجی در چهار چوب قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم : ارکان مجتمع

۱- مجامع عمومی  ۲- هیات مدیره  ۳- بازرس

 • مجامع عمومی

ماده.۷ - مجامع عمومی مجتمع به دو صورت الف)- مجمع عمومی عادی ب )-  مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده.۸ -  کلیه مالکان مجتمع می توانند درمجامع عمومی حضوریابند وهرعضو بتعداد مالکیت مغازه ویا واحد حق رای دارند.

ماده ۹ - در صورتیکه یک مغازه یا واحد بیش از یک مالک داشته باشد فقط حق یک رای دارند.

ماده ۱۰تصمیماتی که درمجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه مالکان اعم از حاضروغایب نافذ ومعتبرخواهد بود.این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجامع عمومی دراین اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف ۱۵روزبه اطلاع اعضاء برسد.

ماده۱۱ - صورت جلسات مجامع بعنوان اسناد مجتمع همواره باید در دفتر هیئت مدیره نگهداری شود.

ماده۱۲- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار وحداکثر ظرف ۴ماه پس ازپایان سال مالی تشکیل می شود ودرموارد ضروری می توان درهرموقع ازسال مجمع عمومی عادی را بطورفوق العاده تشکیل داد.

الف ) - مجمع عمومی عادی

ماده ۱۳- شرح وظائف مجمع عمومی عادی

 1. انتخاب هیات مدیره/ بازرس
 2. رسیدگی واتخاذ تصمیم درباره ترازنامه وحساب سود وزیان ، گزارش تغییرات مالکان و گزارشهای مالی هیات مدیره پس ازقرائت گزارش بازرس
 3. تعین خط ومشی وتصویب بودجه جاری به پیشنهادهیئت مدیره.
 4. اخذ تصمیم نسبت به مازاد درآمد وهزینه آن.
 5. تصویب مقررات وآئین نامه های داخلی مجتمع با پیشنهاد هیئت مدیره.
 6. سایروظایفی که قوانین ومقررات برعهده مجمع عمومی عادی قرارمی دهد.
 7. مجمع عمومی عادی با رعایت مفاد اساسنامه درهرزمان میتواند تحت عنوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ب ) - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴شرح وظائف مجمع عمومی فوق العاده

 • تغییرمفاد اساسنامه درحدود قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران.
 • تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس ویا بیست نفرازمالکان ( صرف نظر ازاینکه یک نفر مالک چندین واحد باشد در اینجا هر شخص حقیقی ویا حقوقی فقط یک رای دارد ) درمورد تخلفات هیات مدیره.
 • عزل یا قبول استعفای جمعی یا اکثریت هیات مدیره.
 • اتخاذ تصمیم راجع به انحلال وتعیین ۳ نفراعضاء هیات تصفیه

تشکیل مجامع عمومی

ماده۱۵- هیات مدیره مکلف است درموعدهای مقررزیرنسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند:

 • حداکثر۳ماه پس ازپایان هرسال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی.
 • حداقل۲ماه قبل ازپایان دوره خدمت هیات مدیره ویا بازرس.

ماده ۱۶- دوره خدمت هیات مدیره وبازرس از زمان انتخاب وقبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت ماموریت هیات مدیره ویا بازرس قبلی منقضی شده باشد درغیراین صورت شروع خدمت آنها اززمان انقضاء مدت ماموریت هیات مدیره ویا بازرس قبلی خواهد بود.

ماده ۱۷درصورتی که هیات مدیره به عللی استعفاء ، فوت ، فروش مغازه یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی ، علیرغم دعوت ازاعضای علی البدل ، ازاکثریت مقرردراساسنامه خارج شود. مجمع عمومی عادی براساس مفاد این اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت مقرر اقدام کند.

ماده ۱۸- درصورت استعفاء دسته جمعی اکثریت اعضای هیات مدیره ، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفای آنان الزامی است.

ماده ۱۹- اگرهیات مدیره ظرف مدت یکماه ازتاریخ درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس ویا دو پنجم هیئت مدیره اقدام به دعوت وبرگزاری آن ننماید بازرس می توان نسبت به انتشارآگهی وتشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی  به گزارش خود اقدام نماید.

ماده ۲۰ - دعوت مجامع عمومی باقید دستور، روز، ساعت ومحل تشكيل آن باید بوسیله یکی ازروشهای ذیل انجام گیرد وعلاوه برآن ، الصاق آگهی دعوت درمحل دفتر هیئت مدیره نیزالزامی است.

 • ارسال اس ام اس
 • نصب اگهی در چندین محل تعریف شده درقسمتهای مشاعات مجتمع
 • انتشار اگهی دریکی از شبکه های اجتماعی که درآن همه واجدان شرائط بتوانند عضوشوند.
 • انتشار اگهی در یکی از وب سایتهای طرف قرارداد هیئت مدیره مجتمع www.cvr۲۰.ir

ماده ۲۱- درمواردی که کلیه اعضاء درمجمع عمومی حاضرشوند ، نشرآگهی وانجام تشریفات دعوت وهمچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه وارائه مدارک مربوطه الزامی نیست.

ماده۲۲- فاصله زمانی بین تاریخ انتشارآگهی دعوت (نوبت اول) تا تشکیل مجمع عمومی حداقل۱۰و حداکثر۲۰روزخواهد بود.

ماده۲۳- هریک ازاعضاء می تواند تا قبل ازرسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری غیرازموضوعاتی که دردعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح درهمان جلسه مجمع کتبا به مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند.مقام دعوت کننده مکلف است پیشنهاد مربوط را درمجمع مطرح کند تا درصورت تصویب ، دردستورجلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یکماه دعوت به تشکیل  می گردد قرار می گیرد.

ماده۲۴- هریک ازاعضاء می تواند یک شخص حقیقی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت حضوردرمجمع عمومی وحتی صدور رای واگذار نماید لکن هیچکس نمی تواند علاوه بررای خود (بتعداد مالکیت ) بیش ازسه رای با وکالت داشته باشد.

 • تائید نمایندگیهای تام الاختیارموضوع این ماده با مقام دعوت کننده است مگردرمواردیکه مقام دعوت کننده هیات مدیره بوده ودستورجلسه انتخاب هیات مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد ویا اینکه هیات مدیره با برگزاری مجمع مخالفت کرده باشد که دراینصورت تائید نمایندگیهای تام الاختیاربا بازرس خواهد بود.
 • مدارکیکه نمایندگان تام الاختیارقبل ازتشکیل مجمع عمومی باید ارائه دهندعبارت است از:

الف ) اصل نمایندگی تام الاختیاربرای شرکت درجلسه مجمع عمومی که به امضای عضو رسیده است.

 • کارت شناسائی معتبر.
 • حضورتوام عضو ونماینده تام الاختیاروی درمجمع عمومی ممنوع است.

ماده۲۵- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر درجلسات مجامع عمومی ورقه حضوروغیابی است که دربدوورود به جلسه ، اصالتا یا به نمایندگی از طرف عضو آن را امضاء می کنند.

ماده۲۶مجمع عمومی عادی باحضورحداقل نصف بعلاوه یک اعضاء یا نمایندگان تام الاختیارآنان رسمیت پیدا می کند ودرصورت عدم حصول حد نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف ۱۵ روزباهمان دستور جلسه قبلی منتشر شود. فاصله نشرآگهی دعوت (نوبت دوم) ، تاتشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از۱۰روز کمتر واز۲۰روزبیشتر شود.

ماده۲۷مجمع عمومی فوق العاده باراول با حضورحداقل سه پنجم اعضاء یا نمایندگان تام الاختیارآنان رسمیت می یابد. نصاب رسمیت مجمع فوق العاده برای باردوم نصف بعلاوه یک وبرای بارسوم هرتعداد شرکت کننده خواهد بود.آگهی دعوت مجمع برای هرنوبت بعدی باید حداکثر ظرف ۱۵روز ازجلسه ایکه  رسمیت نیافته باهمان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر آگهی دعوت ، تا تشکیل جلسه هریک ازنوبت بعدی نباید از۱۰روز کمتر واز۲۰روز بیشتر شود.

 • درصورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی ، مقام دعوت کننده مجمع باید صورتجلسه ای دایر برعدم رسمیت آن تهیه وبه امضای حاضرین برساند.

ماده۲۸- جلسات مجامع عمومی را درصورت رسمیت یافتن ، مقام دعوت کننده افتتاح می کند. درجلسه مجمع ابتدا یک رئیس ، یک منشی ودونفرناظر ازمیان اعضاء انتخاب خواهند شد.

ماده۲۹- مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور وغیابی را که حاضران دربدو ورود به جلسه امضاء می کنند همراه با نمایندگیهای تام الاختیار اعضاء غایب وصورت اسامی کل اعضاء را دراختیار هیات رئیسه برای احرازرسمیت جلسه واعمال کنترلهای لازم قراردهد.

ماده۳۰-  درمجامعی که دستور جلسه ، انتخاب هیات مدیره ویا بازرس باشد ، داوطلبان عضویت درهیات مدیره وبازرسی می توانند با اجازه رئیس مجمع ، درمهلتی که به تساوی برای هریک ازآنان منظور می شود خود را معرفی نمایند.

ماده۳۱- رای گیری درکلیه مجامع عمومی فوق العاده ونیز انتخاب هیات مدیره وبازرسان درمجامع عادی ، بصورت کتبی خواهد بود ولی رای گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی با قیام وقعود بعمل آید.

ماده۳۲- تصمیمات مجمع عمومی عادی ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر درجلسه اتخاذ می شود مگردرانتخاب مدیران وبازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. تصویب اساسنامه دراولین مجمع عمومی عادی با رای حداقل سه ، پنجم حاضرین وتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو - سوم آرای حاضرین معتبر خواهدبود.

ماده۳۳- درصورتیکه درجلسه مجمع عمومی ، بهردلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود.جلسه بعنوان تنفس تعطیل می گردد. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس درهمان جلسه ، زمان ومحل تشکیل جلسه بعدی راکه نباید بیش ازیک هفته بعد ازجلسه مذکورباشد ، اعلام نماید {رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست} جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است وهیات رئیسه آن همان خواهد بود که درجلسه قبل ازتنفس انتخاب شده اند مگراینکه یک یا چند نفرازآنها درمجمع عمومی بعد ازتنفس حاضر نشده باشند که دراینصورت به جای افراد غایب ، افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده۳۴- صورتجلسات مجامع عمومی وتصمیمات متخذه درآن توسط منشی مجمع در دو نسخه تنظیم و پس ازامضاء هیئت رئیسه در دفتر مدیریت نگهداری می شود.

 • هیئت مدیره

ماده ۳۵هیات مدیره مرکب از۵ نفرعضواصلی و۲ نفرعضوعلی البدل می باشد که از میان اعضاء برای مدت دو سال با رای مخفی وبا اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند  .

 • حائزین اکثریت آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی البدل شناخته  می شوند وانتخاب  مجدد هریک ازاعضاء اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت  متوالی بلا مانع است .
 • افرادی که درهریک ازنوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دوسوم آراء حاضرین در مجمع را کسب کنند ازممنوعیت مندرج  دراین ماده  مستثنی  خواهد بود.

ماده۳۶هیات مدیره  در اولین جلسه ازمیان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره  یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی و یک نفررا بعنوان خزانه دارانتخاب می کند. 

ماده۳۷درصورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی ویا غیبت غیر موجه مکرر هریک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی ازاعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتربرای بقیه مدت مقرربه جانشینی وی درجلسات هیات مدیره شرکت می نماید غیبت غیرموجه مکرربه مواردی اطلاق  می شود که عضو، علی رغم اطلاع ازدعوت ، بدون اجازه قبلی ویا عذر موجه حداقل  درسه جلسه متوالی درجلسات هیات مدیره حاضر نشود.

ماده ۳۸درصورت استعفای دسته جمعی وقبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی  ویا بازرس برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

ماده۳۹درمواردیکه هیات مدیره ازاکثریت مقررخارج شود ، بترتیب رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس ، خزانه دار ومدیراجراء تا انتخاب هیئت مدیره جدید می تواند امورات را در چهار چوب اساسنامه وآئین نامه داخلی مدیریت نماید.

ماده۴۰- پس ازانقضاء مدت هیئت مدیره درصورتیکه هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب وقبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود ادامه می دهد.

ماده۴۱- هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت مجتمع واجرای تصمیمات مجامع عمومی وهیئت مدیره فرد واجد شرایطی را ازبین اعضاء ویا غیر عضو، برای مدت دوسال بعنوان مدیراجراء انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف واختیارات وحقوق ومزایای مدیراجراء با تصویب هیئت مدیره مشخص می شود.

ماده۴۲- جلسات هیئت مدیره حداقل هردو هفته یکباردرموعود ودرمحل معینی که قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضوربیش ازنصف اعضاء اصلی هیئت مدیره تشکیل ورسمیت می یابد .

 • اتخاذ تصمیم با رای اکثریت اعضاء حاضردرجلسه بطوریکه رای موافق کمتراز سه رای نباشد ضروری است.
 • تصمیمات هیئت مدیره دردفتری بنام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت و پس ازامضاء اعضاء حاضر درجلسه نگهداری می شود.
 • جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیراجراء ودرصورت عدم دعوت آنان با دعوت دو پنجم اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود.

ماده۴۳- هیئت مدیره نماینده قانونی مجتمع بوده ومیتواند مستقیما یا با وکالت باحق توکیل ، این نمایندگی را دردادگاهها ومراجع قانونی وسایر سازمانها اعمال کند.

مسئولیت هیئت مدیره درمقابل مجتمع ، مسئولیت وکیل است درمقابل موکل.

ماده۴۴- هیئت مدیره وظایف خودرابه صورت جمعی انجام میدهد وهیچیک ازاعضای هیئت مدیره حق ندارد ازاختیارات هیئت ، منفردا استفاده کند مگردرموارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی ازطرف هیات مدیره داشته باشد.هیئت مدیره می تواند قسمتی ازاختیارات خود را به مدیراجراء منتقل نماید.

ماده۴۵- تحویل وتحول وانتقال مسئولیت ازهیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد ازتاریخ قبولی سمت هیئت مدیره صورت گیرد.

 • مراتب نقل وانتقال باید درصورتمجلسی منعکس وبه امضای اکثریت هیئت مدیره سابق واعضای هیئت مدیره جدید وبازرس مجتمع برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد مجتمع نگهداری شود.
 • درصورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجازدراموال غیروخیانت درامانت تحت تعقیب قرارمی گیرند.
 • شروع تصدی مشروط به این است که درصورت عدم « فوت یا قبول استعفاء یا برکناری» هیئت مدیره قبلی ، مدت ماموریت آنها ، خاتمه یافته باشد. بعد ازقانونی شدن شروع تصدی ، تازمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجازداده نشده هیات مدیره جدید میتواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفیض کند درهرحال هراقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.

ماده۴۶- استعفای هریک ازاعضای هیئت مدیره تا تعیین عضوجدید وقبولی سمت آن رافع مسئولیت  نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده۴۷- داوطلبان عضویت درهیئت مدیره ویا بازرسی باید واجد شرایط زیر باشند:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
 • عدم ممنوعیت قانونی وحجر.
 • داشتن مالکیت قطعی و یا سرقفلی درمجتمع جواهر

شرح وظائف هیئت مدیره

ماده ۴۸- هیئت مدیره جزدرمواردی که بموجب اساسنامه اتخاذ تصمیم آنها درصلاحیت مجامع عمومی قرارداده شده ،درسایرموارد وبرای تحقق اهداف وموضوعات مرتبط با رعایت قوانین ومقررات جاری واساسنامه ومصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه وصلاح اصناف وکسبه مجتمع دارای اختیارات لازم جهت اداره اموربوده ومنجمله عهده داروظایف زیر است:

 • اجراء آئین نامه های داخلی مصوب مجمع عمومی عادی
 • دعوت مجمع عمومی (عادی – فوق العاده)
 • استخدام ویا اخراج کارکنان ، نصب وعزل وقبول استعفاء مدیراجراء ونظارت برعملیات وی
 • طرح وتصویب حقوق مدیراجراء
 • پیشنهاد انجام تغییرات دراساسنامه و آئین نامه داخلی به مجمع عمومی عادی
 • پیشنهاد تغییر مفاد اساسنامه و یا آئین نامه
 • مدیریت مشاعات
 • نظارت برمخارج جاری ورسیدگی به حسابها وارائه گزارشات به بازرس وتسلیم بموقع گزارش  مالی وترازنامه به مجمع عمومی.
 • تهیه وتنظیم طرحها وبرنامه ها وبودجه جهت ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
 • طرح وتعقیب دعاوی اعم ازحقوقی وجزائی درمراحل مختلف دادرسی وارجاع دعوی به داوری وتعیین داور، انتخاب وکیل باحق توکیل بغیرواعطای اختیارلازم به وکلاء وعزل آنان ، قطع وفصل دعاوی ازطریق صلح وسازش ، پیگیری وانجام کلیه امورومسائل قضائی ، مالیاتی ، ثبتی وانجام کلیه اقدامات وتشریفات قانونی واقدام به ثبت وانتشارآنها وانجام امورمرتبط درحدود ضوابط اساسنامه وآئین نامه داخلی واقدامات اجرائی.
 • تعیین ومعرفی صاحبان امضای مجازشامل(رئیس هیئت مدیره ونائیب رئیس هیئت مدیره و مدیراجراء) برای قراردادها واسناد تعهدآور.
 • دفاع از حقوق مجتمع در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوا طبق اساسنامه وآئین نامه داخلی
 • برگزاری جشنواره ها و مراسم های درخور مجتمع به منظور افزایش رونق کسب و کار
 • آن قسمت ازتعهدات هیات مدیره به نام مجتمع که خارج از حدود اختیارات مندرج درقانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن واساسنامه حاضر وآئین نامه داخلی همچنین مغایر با تصمیمات مجامع عمومی و فوق العاده باشد در تعهد شخصی هیات مدیره خواهد بود.
 • بازرسی

ماده۴۹مجمع عمومی عادی یک نفرازاشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس انتخاب می کند ، انتخاب مجدد آن بلامانع است.

 • درصورت فوت یا ممنوعیت قانونی ویا استعفای بازرس اصلی ، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس علی البدل را برای بقیه مدت دعوت نماید.
 • تا زمانی که بازرس جدید انتخاب وقبولی سمت نکرده بازرس قبلی کماکان مسئولیت بازرسی رابعهده دارند.

ماده۵۰شرح وظایف بازرس :

 • نظارت مستمر برانطباق نحوه اداره امورمجتمع وعملیات ومعاملات انجام شده با اساسنامه وقوانین ومقررات ودستورالعملهای مربوطه.
 • رسیدگی به حسابها ، دفاتر، اسناد - صورتهای مالی ازقبیل « ترازنامه ، حسابهای عملکرد وسود وزیان ، بودجه پیشنهادی» ، گزارشات هیئت مدیره به مجامع .
 • رسیدگی به شکایات اعضاء وارائه گزارش به مجمع عمومی ومراجع ذیربط.
 • تذکر کتبی تخلفات موجود درنحوه اداره امورمجتمع به هیئت مدیره ومدیراجراء وتقاضای رفع نقص.

ماده۵۱- بازرس حق دخالت مستقیم دراداره اموررا نداشته ولی می تواند بدون حق رای درجلسات هیئت مدیره شرکت کند ونظرات خود را نسبت به مسائل جاری اظهاردارد.

ماده۵۲- درصورتیکه بازرس تشخیص دهد که هیئت مدیره یا مدیر اجراء درانجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده وبه تذکرات وی ترتیب اثر نمی دهند ، مکلف است ازهیئت مدیره برای رسیدگی به گزارش خود تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را نماید.

ماده۵۳بازرس نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خود مرتکب می شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

فصل سوم: مقررات مالی

ماده۵۴ابتدای سال مالی اول فروردین ماه وانتهای آن آخراسفندماه همان سال خواهد بود باستثنای سال اول تاسیس که ازتاریخ تشکیل تاپایان اسفندماه است.

ماده۵۵هیئت مدیره موظف است نسخه ای ازگزارشها ، صورتهای مالی تاپایان دوره وبودجه پیشنهادی سال بعد را پس ازآماده شدن حداکثرتا۲۰روزقبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس تسلیم نماید .

ماده۵۶هر یک ازاعضاء درصورت مشاهده نقص یا تخلف دراداره امورمجتمع می تواند گزارش ویا شکایت خود را به بازرس اعلام نماید .

ماده۵۷- افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها وموسسات اعتباری ، پس ازتصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده ازطرف هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

این اساسنامه در پنجاه وهفت ماده ودرهشت صفحه و در دو نسخه که هرکدام حکم واحد را دارد در تاریخ چهارم آذرماه سال هزارو سیصدو نودو هفت با اکثریت قاطع آراء بتصویب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مجتمع خدماتی وتجاری ( کیف وکفش وچرم ) جواهر رسید.

ازتاریخ تصویب قابل استناد می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید