دهها سئوال بی پاسخ از هیئت مدیره سابق مجتمع جواهر به امید اینکه به افکار عمومی ارزش قائل شده و پاسخ آنهارا منتشر نمایند

اگر فقط تعداد واحدهای خدماتی را بدون در نظر گرفتن واحدهای تجاری ۱۲۰واحددر نظر بگیریم و از هر واحد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان شارژ دریافت شود  در نتیجه درآمد سالانه می شود                             با در نظر گرفتن صدو چهل وچهار میلیون تومان درآد ساالانه :

 • چرا هیئت مدیره سابق تا این لحظه بیلان مالی عملکرد خود را منتشر ننموده است. (آیا صورت های مالی مستند را دارد؟)
 • به چه دلیل گازمجتمع جواهرقطع می شود. ( دلیل بدهکار بودن هیئت مدیره چیست؟)
 • به چه دلیل برق مشاعات قطع می شود. ( دلیل بدهکار بودن هیئت مدیره چیست؟)
 • به چه دلیل آب مجتمع قطع می شود . ( دلیل بدهکار بودن هیئت مدیره چیست؟)
 • به چه دلیل سیستم گرمایش در زمستان پاسخگو نیست . ( ایا هیئت مدیره دلیل آنرا جستجو نموده )
 • بچه دلیل آسانسورها بطور مستمر خراب می شود.
 • به چه دلیل هر روز برق و آب عده ای از اصناف توسط آقای حسن عطائی قطع می شد.؟
 • ایا هیئت مدیره سابق مجتمع جواهربرای عملکرد خود حتی بتعداد انگشتان یک دست صورتجلسه هیئت مدیره را دارد.؟
 • هیئت مدیره سابق مجتمع جواهردر دوسال گذشته چه عملکردی دارد؟.
 • آقای حسن عطائی راچه کسی به سمت مدیر اجرا ء انتخاب کرده بود.؟
 • به چه دلیل پس از گذشت قریب به دو سال از استعفاء دسته جمعی هیئت مدیره سابق، هیئت مدیره مجمع عمومی را تشکیل نداده است.
 • هیئت مدیره سابق کدامین مطالبات مالکین را از شرکت نهادکار و شرکت ساکو برآورده نموده است.
 • چرا سیستم آتشنشانی را پیگیری و رفع عیب ننموده اند.
 • چرا بنظر هیئت مدیره سابق ، طبقات زیر زمین و همکف طفیلی بودند.
 • بنظر شما چرا تا اواسط پائیز سال ۹۷ گربه ها و موشها در طبقات زیر زمین و همکف جولان میدادند ۰ (پس اعضاء هیئت مدیره کجا بودند).
 • چرا تا شش ماه گذشته همه مالکان مغازه ها فروشنده بودند.
 • چرا در روز روشن مدیر اجراء قفل مغازه مالک را می شکست و بدون اجازه مالک به شخص دیگری واگذار می کرد.
 • به چه دلیل در روز روشن اموال یک مستاجر به سرقت می رفت و مستاجر دیگر با واسطه اموال مستاجر دیگر را به سرقت می برد. (پس اعضاء هیئت مدیره کجا بودند).
 • به چه دلیل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره سابق مجتمع جواهر بصورت سلیقه ای بجای هفت نفرتصمیم گرفته اند ؟
 • به چه دلیل وقتیکه چهار عضو هیئت مدیره سابق هرچند دیرهنگام پای اگهی انتخابات را امضاء می کنند در مقابل دو عضودیگر متخلف محسوب می شوند.
 • به چه دلیل وقتی قریب به پنجاه نفر از ۱۱۴مالکان واحدهای خدماتی پای اگهی انتخابات را امضاء می کنند مورد هجوم چند نفر انگشت شمار قرار می گیرند.

واقعا حکمت این کارها چیست ، نیت پنهان چیست ، دلیل اینهمه کار شکنی ها در چیست ، دلیل ۱۳ سال تعطیلی مجتمع جواهر چیست واقعا مقصر کیست؟

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید