اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهر و هریس بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بستان آباد بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بناب بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شبستر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریز،اسکو وآذرشهر بترتیب حروف الفبا 

نام خانوادگی نام کد
 آجودان زاده علی  ۱۲۱۴
آذریان علی  ۱۲۱۸
ابراهیم پورخلیلی جواد ۱۲۴۷
 ابراهیمی اصل سعیده  ۱۲۴۸
احمدزاده حامد  ۱۲۵۱
احمدیان فر حسن  ۱۲۵۴
اسلامی محمدرضا  ۱۲۵۶
اقدم درخشانی بهروز  ۱۲۵۹
اكبری اقدم  كریم  ۱۲۶۲
 الموسوی میرعلی اصغر ۱۲۶۴
امدادی جوقان حبیب  ۱۲۶۸
 انتظارقراملكی یعقوب ۱۲۷۴
انزابی حسین  ۱۲۷۶
 آهور فاطمه ۱۲۷۸
ایمان زاده صدیقه  ۱۲۸۱
بابائی ایوب  ۱۲۸۲
بابازاده بدوستانی ال ناز ۱۲۸۵
بارعی كمال  ۱۲۸۶
باقری رؤف فرزانه ۱۲۸۷
 بختیاری علی ۱۲۹۲
بدری علیرضا  ۱۲۹۴
 برزگری سلطان احمدی نظام الدین ۱۲۹۶
بغدادچی محمد حسین ۱۲۹۷
 بقائی اسگوئی یونس  ۱۴۱۲
بلیلا امین  ۱۴۱۵
  بیمقدار  شهاب الدین ۱۴۱۹
پاشائی رضا  ۱۴۲۱
پاشائی عزیز ۱۴۲۴
پاشازاده خسروشاهی ابراهیم  ۱۴۲۵
پاكدل صمدی هوشنگ ۱۴۲۷
پاكپور كریم  ۱۴۲۶
پزشكیان مسعود  ۱۴۲۸
پناه نیا فرهاد  ۱۴۲۹
 پیره مردشتربان امیر  ۱۴۵۶
تقوی كارترپ احمد  ۱۴۵۶
 توتون ڃی زاده حكم آباد مهرداد  ۱۴۵۸
توكلی بهروز  ۱۴۵۹
جباری امیردیزج اشرف  ۱۴۶۴
جعفری عسگر  ۱۴۶۷
جعفری غازانی داود  ۱۴۶۸
جلائی نوبری حسین  ۱۴۶۹
جلیلی هولاسو وحید  ۱۴۷۱
جنگی معصومه  ۱۴۷۴
جوادزاده جواد  ۱۴۷۸
جوادپور محمد  ۱۴۷۶
جودیان سجاد  ۱۴۷۹
جهانگیری روح اله ۱۴۷۵
حبشی زاده اصل محمدحسین  ۱۴۸۲
 حبیبی اصل بهلول  ۱۴۸۴
حسین خواه  یونس  ۱۴۸۷
حسینی میرسجاد  ۱۴۹۴
حسینی آذر خلیل  ۱۴۹۵
حسینی اقدم سیدجمال  ۱۴۹۶
حسین ڃی قره آغاجی جعفر  ۱۴۹۱
حقوقی كاوه  ۱۴۹۷
حیدرزاده رامین  ۱۵۱۲
حیدری حسن  ۱۵۱۴
خادم آذریان علی  ۱۵۱۶
خیری ناصر  ۱۵۲۱
داودی تبریزی ابراهیم ۱۵۲۴
دباغ نیكوخصلت سعید  ۱۵۲۶
دلجو سیدمهدی  ۱۵۲۸
دلمقانی زاده  ناصر  ۱۵۲۹
دل آشوب مسعود  ۱۵۲۷
دیوبند بهارك ۱۵۴۵
رادین مهر احسان  ۱۵۴۷
راسخی عبداله  ۱۵۴۸
راشد معصومه  ۱۵۴۹
رحیم زاده محمد  ۱۵۶۲
رحیمی آذر معصومه  ۱۵۶۵
رحیمی نژاد ولی  ۱۵۶۷
رسول اهری پژمان  ۱۵۶۹
رضائی بصیری مجید  ۱۵۷۲
 رضائی ممقانی پری ناز ۱۵۷۴
 روزبان عنصرودی لیلا ۱۵۷۶
زارعی قره بابا غلامرضا  ۱۵۸۲
 زائرقلعه رضا ۱۵۷۹
زندیه بهراد  ۱۵۸۴
 زهی نقی ۱۵۸۵
ساعی زهرا  ۱۵۸۷
سرائی معصومه  ۱۵۸۹
سعیدان احمد  ۱۵۹۵
سعیدی محمد اسماعیل ۱۵۹۷
سقای سعیدی جواد  ۱۵۹۸
 سلماسی فاطمه ۱۶۱۲
سیدزوار نیر سیدزوار ۱۶۱۴
شفائیه هیق اصغر  ۱۶۱۸
شكرزاده ناصر  ۱۶۱۹
شكیب ینگجه اصغر  ۱۶۲۱
شیری جلال  ۱۶۲۷
 شیرین رسول ۱۶۲۸
صاحب خیر فرناز  ۱۶۲۹
صادق زاده زنوزی حامد  ۱۶۴۱
 صادقیان روح انگیز ۱۶۴۲
 صدیق زاده بنام امیر  ۱۶۴۵
صدیقی علا محمدعلی  ۱۶۴۴
صفا علیرضا  ۱۶۴۷
صفا میكائیل  ۱۶۴۸
صفوی مهر بابك  ۱۶۵۱
صلاح پورانرجان فاطمه  ۱۶۵۲
طایفی نصرآبادی حسین  ۱۶۵۴
طباطبایى حسینی سیدناصر  ۱۶۵۷
طیبی خسروشاهی  رضا طیبی ۱۶۵۹
عابدی توحید  ۱۶۷۱
عالی نژاد اكبر  ۱۶۷۴
عباس زاده عباس  ۱۶۷۶
عبداله یان  سعید  ۱۶۷۹
عبدی حسین  ۱۶۸۱
عزیزی مهدی  ۱۶۸۵
رضابیگی احمد علی ۱۶۹۱
عباس نژادهریس محمد علی ۱۶۹۲
علی پور فاطمه  ۱۶۸۹
علیاری بابك  ۱۶۹۴
علیزاده صمد  ۱۶۹۵
عمرانی زنوز  اكبر  ۱۶۹۶
فدائی شجاعی حسن ۱۷۱۴
 فرج پورقمری احد  ۱۷۱۶
فرجی رضا  ۱۷۱۹
فرشی جلالی فرهاد  ۱۷۲۵
فرضی علی رضا ۱۷۲۶
 فرهنگی محمدحسین ۱۷۲۸
فیروزمند فرید  ۱۷۴۲
فیض اله زاده  حسین ۱۷۴۵
 قره خانی غلامحسین  ۱۷۴۷
 قره سیدرومیانی  میرهادی  ۱۷۴۸
قنبرمولائی میترا  ۱۷۵۲
كاظمی اسلامیان غلامرضا  ۱۷۵۶
كرداوغلی آذر  نعیمه  ۱۷۵۸
كرمروان فرمان  ۱۷۵۹
كلاهدوزمحمدی ماندانا  ۱۷۶۵
كوه سلطانی مهدی  ۱۷۶۷
كیوانی مجید  ۱۷۶۹
كیوانی اقداش  قاسم  ۱۷۸۱
 گاوداراكبری مرتضی  ۱۷۸۲
گیلانی منیژه  ۱۷۸۵
لطیفی لطیف  ۱۷۸۶
مجیدی رحیم  ۱۷۸۷
محمدیان مقدم قاضی جهانی  مسعود  ۱۷۹۴
مرتضوی اسكوئی سیدبهرام  ۱۷۹۸
مسعودی گاوگانی محمدحسین  ۱۸۱۵
 مظاهری راد حمید  ۱۸۱۶
معمارزاده احمد  ۱۸۱۷
مغانی صمد  ۱۸۱۹
ملائی عادل  ۱۸۲۶
ملکى فاطمه  ۱۸۲۷
منادی سفیدان علی رضا ۱۸۲۸
منتظم گودرز  ۱۸۲۹
منصوری اصل بهرام  ۱۸۴۱
موسوی زاده منصوره  ۱۸۵۱
میربی رنگ میرحبیب  ۱۸۵۶
میرتاج الدینی سیدمحمدرضا  ۱۸۵۷
 ناصری نهر امیر  ۱۸۵۸
 نژدشفیعی زاد محمد  ۱۸۶۴
نصیری حسین  ۱۸۶۵
نظری اسفنگره علیرضا  ۱۸۶۷
نوین علیرضا  ۱۸۷۱
نیرومند مسعود  ۱۸۷۴
وثوقی علی اصغر ۱۸۹۲
 وكیلی ملك لو بهزاد  ۱۸۹۴
هاشم پور جواد  ۱۸۷۹
همایونی راد  عزیز  ۱۸۹۱

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید